உள்ளடக்கத்திற்கு செல்க

Dr Trust USA Nebulizer Accessories Kit – 413, Universal Essential Replacement Parts Suitable For Various Nebulizers Kids Mask & Adult Masks Included

மூலம் Dr Trust USA
80 % சேமிக்கவும் 80 % சேமிக்கவும்
உண்மையான விலை 999.00
உண்மையான விலை 999.00 - உண்மையான விலை 999.00
உண்மையான விலை 999.00
தற்போதைய விலை 199.00
199.00 - 199.00
தற்போதைய விலை 199.00
(அனைத்து வரிகள் உட்பட)

In The Box: Nebulizer Accessories Kit

Complete Replacement Parts Kit

The Dr Trust USA Nebulizer Machine Replacement Parts Kit- 413 offers a complete set of essential accessories, including 1 set of accessories, 5 filters, 2 masks (for both adults and kids), 1 air tubing, 1 liquid cup, and 1 mouthpiece. Standard tubing is easily attachable with various nebulizers available in the market. 

Universal Compatibility

This kit provides versatility and convenience, making it an ideal choice for users with different nebulizer models. These accessories are compatible with various compressor nebulizer machines providing flexibility and ease of use. Some components are suitable to be used with portable nebulizer machines or handy nebulizer machines to use them conveniently.

Flow Adjuster for Personalized Treatment

Our nebulizer kit includes a medicine cup with a flow adjuster, allowing users to control the medication flow by simply rotating it clockwise or anti-clockwise. This customization ensures a personalized and effective nebulization experience with the prevention of any leakage of medicine during use.

User-Friendly

Whether you're looking for replacement parts or upgrading your nebulizer accessories, the Dr Trust USA compressor Nebulizer Kit offers a user-friendly solution for respiratory care. Its comprehensive range of accessories with thoughtful features makes it the best choice for individuals and families seeking reliable inhalation therapy.

For Entire Family

To cater to the entire family's respiratory needs, the nebulizer kit includes a mouthpiece and two different-sized masks—one for adults and another specifically designed for kids.  These masks are designed to fit securely over the nose and mouth, providing a comfortable and effective nebulization for each user.

Safe Premium-quality  

Our Nebulizer Mask Set/Kit with Pipe is versatile, making it suitable for use in homes, laboratories, hospitals, and outdoor settings. Made in India using high-quality materials. The mask set is non-toxic and non-sterile, ensuring a safe and reliable respiratory solution.

 

Upgrade your nebulizer experience with the Dr Trust USA Nebulizer Kit Replacement Parts- 413, providing you with the convenience, flexibility, and precision needed for effective respiratory care. The comprehensive set of essential nebulizer machine accessories is designed to enhance the performance and convenience of your nebulizer system. This nebulizer mask kit includes everything you need for a seamless nebulization experience, ensuring optimal respiratory care for both adults and children. The package consists of 5 filters, 2 masks (specifically designed for adults and kids), 1 air tubing, 1 liquid cup, and 1 mouthpiece. These parts are universal and compatible with various nebulizer machines, providing flexibility and ease of use.

Nebulizer Machine for Kids, Nebulizer Machine for Adults, Nebulizer Machine, Nebulizer Machine for Adults and Kids, Nebulizer Mask, Nebulizer Mask for Kids, Nebulizer Kit, Nebulizer Mask Adult, Compressor Nebulizer, machine nebulizer, mask for a nebulizer, mask with nebulizer, nebulizer and mask, nebulizer mask, infant nebulizer, inhaler machine, best nebuliser machine, best nebulizer machine, good nebulizer machine, nebulizer for cough, dr trust nebulizer, nebulizer parts, ultrasonic nebuliser, ultrasonic nebulizer, infant nebulizer machine, Pipe Set with Medicine Cup

The highlight of this nebulizer kit is the included medicine cup that comes with a flow adjuster, allowing you to customize the medication flow according to your specific needs. It is also designed to prevent any leakage of medicine during the nebulization process. This feature not only ensures the precise delivery of medication but also minimizes wastage. So, whether you're seeking a replacement or looking to upgrade your nebulizer accessories, this kit will meet the diverse needs of your entire family, making inhalation therapy more accessible and efficient.

1. Shipping Charges: Free

2. Taxes: All Prices are Inclusive of Taxes.

3. Payments:

Flexible and secure payment Options: Credit and Debit Cards, Netbanking, UPI, Google Pay, PhonePe, Freecharge, Airtel Money, Mobikwik, Olamoney, Jio Money

4. We ship fast: We use 10 courier companies to ship to most serviceable pincodes, on the same or next day of order receipt. Usual delivery time is 3-5 days across India.

(Except national holidays, Sundays and in case of any unforeseen disruptions) 

5. Country of Origin China

1 year warranty is applicable on electronic products puchased from drtrust.in

Hardware malfunctions and manufacturing defects are covered under warranty. Accidental damage (including cracked screens and water damage), damage caused by misuse, voltage fluctuations, modifications or from a third-party component are not included.

This item is non-returnable due to hygiene/ consumable nature of the product.

However, in the unlikely event of damaged, defective or different item delivered to you, please raise this to customercare@nureca.com within 10 days of purchase and we will provide a replacement as applicable.

We may contact you to ascertain the damage or defect in the product prior to issuing repair/replacement.

10 Days Replacement

This item is eligible for a replacement, within 10 days of delivery, in an unlikely event of damaged, defective or different item delivered to you.

We may contact you to ascertain the damage or defect in the product prior to issuing refund/replacement.

Non Returnable

This item is non-returnable due to hygiene/health and personal care/wellness nature of the product.

Importer's Address:

Nureca Limited, Nureca Limited B2-166, Time Square , 7th and 8th Floor, CTS No 349 and 349-1, Western Express Highway, Andheri East, Mumbai, Mumbai City, Maharashtra, 400069 , Tel: 7527013265

Packer's Address:

Nureca Limited, Nureca Limited B2-166, Time Square , 7th and 8th Floor, CTS No 349 and 349-1, Western Express Highway, Andheri East, Mumbai, Mumbai City, Maharashtra, 400069 , Tel: 7527013265

1.1 crore + happy customers

In India and Abroad

Best Healthcare Brand

Economic Times 2021

Doctor Recommended

No.1 Digital healthcare brand